Aktualności

Pomoc po UKRAIŃSKU

Вітаю!

Мене звати Ольга Вовченко. Я психолог з України, який також пережив жахи війни та стресові ситуації. Я зможу допомогти Вам впоратися з неврозами, хвилюванням та стресами повсякденного життя, зокрема і воєнними діями на Україні, із втратами рідних, емоційними переживаннями різного характеру, низькою самооцінкою, сімейними проблемами, вихованням дітей з особливими потребами, зокрема підліткового віку та багато інших проблем, що виникають у нашому житті і про які соромно або не має з ким поговорити.

Я допоможу налагодити Ваше особисте життя, допомогти з проблемами в родині чи з дітьми, позбутися дитячих травм, які дуже сильно впливають на наше сучасне життя та поведінку.

Працювати я можу індивідуально, з парами (родиною), групами.

Окремим типом психотерапії є групова робота у трудовому колективі. Інколи, в колективі з’являються проблеми, непорозуміння, сварки, конкуренція. Психотерапія допоможе виявити лідерів, сірих кардиналів і налагодити взаємодію.

Окремим типом роботи є робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Це і проблеми поведінки, самоконтролю, конфліктності дітей з порушеннями інтелектуальної функції, дітей із синдромом Дауна.

Основні методики, які я використовую є артотерапія, метафористичні карти, гештальт терапія, класичний психоаналіз, нейролінгвістичне програмування та елементи Роджерівського гіпнозу. Все залежить від запиту, потреби клієнта, його віку та дієвості методу в кожному конкретному випадку.

90 PLN – вартість консультації для приватної особи (koszt konsultacji indywidualnej)

30 PLN – вартість групової консультації (вартість зазначена в групі з однієї особи; в групі не більше 5 осіб). (koszt konsultacji grupowej (koszt określany w grupie jednej osoby; w grupie nie większej niż 5 osób).

Nazywam się Olga Wowczenko. Jestem psychologiem z Ukrainy, który również doświadczył okropności wojny i stresujących sytuacji. Pomogę uporać się z nerwicami, lękami i stresami dnia codziennego, w tym wojny na Ukrainie, z utratą bliskich, różnego rodzaju przeżyciami emocjonalnymi, niską samooceną, problemami rodzinnymi, wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym dojrzewaniem i wiele innych problemów. które pojawiają się w naszym życiu i o których się wstydzimy lub nie mamy z kim porozmawiać.

Pomogę poprawić Twoje życie osobiste, pomogę w problemach w rodzinie czy z dziećmi, pozbyć się urazów z dzieciństwa, które w ogromnym stopniu wpływają na nasze współczesne życie i zachowanie.

Mogę pracować indywidualnie, z parami (rodzina), w grupach.

Odrębnym rodzajem psychoterapii jest praca grupowa na rynku pracy. Czasami w zespole pojawiają się problemy, nieporozumienia, kłótnie, rywalizacja. Psychoterapia pomoże zidentyfikować liderów, szarych kardynałów i nawiązać interakcję.

Odrębnym rodzajem pracy jest praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to problemy zachowania, samokontroli, konfliktu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zespołem Downa.

Główne techniki, których używam to arteterapia, mapy metaforyczne, terapia gestalt, klasyczna psychoanaliza, programowanie neurolingwistyczne oraz elementy hipnozy Rogera. Wszystko zależy od prośby, potrzeb klienta, jego wieku i skuteczności metody w każdym przypadku.

My name is Olga Vovchenko. I am a psychologist from Ukraine who has also experienced the horrors of war and stressful situations. I can help you cope with the neuroses, anxieties and stresses of everyday life, including the war in Ukraine, with the loss of relatives, emotional experiences of various kinds, low self-esteem, family problems, raising children with special needs, including adolescence and many other problems. that arise in our lives and about which we are ashamed or have no one to talk to.

I will help to improve your personal life, help with problems in the family or with children, get rid of childhood injuries that greatly affect our modern life and behavior.

I can work individually, with couples (family), in groups.

A separate type of psychotherapy is group work in the workforce. Sometimes, problems, misunderstandings, quarrels, competition appear in the team. Psychotherapy will help identify leaders, gray cardinals and establish interaction.

A separate type of work is working with children with special educational needs. These are problems of behavior, self-control, conflict of children with intellectual disabilities, children with Down syndrome.

The main techniques I use are art therapy, metaphorical maps, gestalt therapy, classical psychoanalysis, neurolinguistic programming and elements of Roger hypnosis. It all depends on the request, the needs of the client, his age and the effectiveness of the method in each case.

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie